தமிழ்library
, ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மி அஷ்டகம், தமிழ்library

1. நமஸ்தேஸ்து மஹா மாயே ஸ்ரீபீடே சுரபூஜிதே
சங்க சக்ர கதாஹஸ்தே மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே.

2.நமஸ்தே கருடா ரூடே கோலாசுற பயங்கரி
சர்வபாபா ஹரே தேவி மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே.

3.சர்வக்னே சர்வவரதே சர்வதுஷ்ட பயங்கரி
சர்வதுக்க ஹரே தேவி மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே.

4.சித்தி புத்தி ப்ரதே தேவி புக்தி முக்தி ப்ரதாயினி
மந்த்ர மூர்தே சதா தேவி மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே.

5.ஆத்யந்த ரஹீதே தேவி ஆத்யஷக்தி மஹேஸ்வரி
யோகக்னே யோகசம்பூதே மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே.

6.ஸ்தூல ஸுக்ஷ்ம மஹாரௌத்ரேய் மஹாசக்தி மஹோதரே
மஹாபாப ஹரே தேவி மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே.

7.பத்மாசனஸ் ஸ்திதே தேவி பர ப்ரம்ம ஸ்வரூபிணி
பரமேஷி ஜகன்மாதா: மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே.

8.ஸ்வேதாம் பரதரே தேவி நானாலங்கார பூஷிதே
ஜகத்ஸ்திதே ஜகன் மாதா: மஹாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே.

9.மஹாலக்ஷ்மி அஷ்டகம் ஸ்தோத்ரம் யஹ் படே பக்தி மான் நரஹ:
சர்வசித்தி மவாப்னோதி ராஜ்யம் ப்ராப்னோதி சர்வதா.

10.ஏக காலம் படேன் நித்யம் மஹா பாப விநாசனம்
த்விகாலம் யஹ் படேன் நித்யம் தன தான்யா சமன்விதஹ:

11.திரிகாலம் யஹ் படேன் நித்யம் மஹா சத்ரு விநாசனம்
மஹா லக்ஷ்மீர் பவேன் நித்யம் பிரசன்ன வரதா சுபா

இதி ஸ்ரீ மஹா லக்ஷ்மி அஷ்டகம் சம்பூர்ணம்.

tamilibrary

Add comment

Contact Us

%d bloggers like this: