தமிழ்library

Category - இறை பாடல் வரிகள்

லிங்காஷ்டகம்

ப்ரம்ம முராரியர் போற்றிடும் லிங்கம் சிறிதும் களங்கம் இல்லா சிவ லிங்கம் பிறவியின் துயரை போக்கிடும் லிங்கம் நாளும் வணங்கும் சதாசிவ லிங்கம் தேவரும் முனிவரும் போற்றிடும் லிங்கம் காமனை எரித்த கருணாகர லிங்கம் ராவண உள்ளம்...

பள்ளிக்கட்டு சபரிமலைக்கு

இருமுடி தாங்கி ஒரு மனதாகி குருவெனவே வந்தோம் இருவினை தீர்க்கும் எமனையும் வெல்லும் திருவடியை காண‌ வந்தோம் பள்ளிக்கட்டு சபரி மலைக்கு கல்லும் முள்ளும் காலுக்கு மெத்தை சுவாமியே ஐயப்போ சுவாமி சரணம் அய்யப்ப‌ சரணம் (2வது முறை...

Contact Us