தமிழ்library

Tag - saiva neri

ருத்ராட்சம் அணிவது பற்றி ஸ்ரீமத் தேவி பாகவதம் , சிவமஹா புராணம் , மிக பழமையான சிவாகமங்களில் சொல்லப்பட்ட ரகசியம்

அவன் அருள் இருந்தால் தான் அவன் சொத்தான ருத்ராட்சத்தை கூட அணிய முடியும்….. ருத்ராட்சம் அணிவது பற்றி ஸ்ரீமத் தேவி பாகவதம் , சிவமஹா புராணம் , மிக பழமையான சிவாகமங்களில் சொல்லப்பட்ட ரகசியம்….. எவ்வித மந்திரங்களை...

Contact Us